706 ” நான் சிறு குழந்தை என்று நினைத்தேன் உன் வருகையினால் வயதறிந்தேன் என்னை மறுபடியும் சிறு பிள்ளையாய் செய்வாயாகட்டிலிடும் வயதில் தொட்டிலிடச் சொன்னால் சரியா சரியாகட்டிலில் இருவரும் குழந்தைகள் ஆனால் பிழையா பிழையா….  “ இருவரும் மெத்தையில் பின்னி பினைந்திருந்தனர்.. கதிரோளி தீண்டி அவர்களின் துயில் களைய, மெதுவாக இமைத்திறந்தனர்… அவனது மார்பில் தன்னாடியை …

அழகி 58 Read more »